Πολιτική ακύρωσης – επιστροφών

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ο χρήστης δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αναιτιολόγητα σε αποκλειστική προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ο χρήστης ή τρίτος ορισθείς από τον χρήστη παρέλαβε το προϊόν.

Για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, μπορεί ο χρήστης είτε να ενημερώσει την εταιρεία στο e-mail info@kita-accessories.gr είτε να αποστείλει ταχυδρομικά το αίτημά του στην διεύθυνση της εταιρείας συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επιστροφής που θα βρίσκεται στο αποσταλέν προϊόν. Για να υπαναχωρήσει ο χρήστης εμπρόθεσμα, αρκεί η ενημέρωση περί υπαναχώρησης (με έναν από τους δύο τρόπους αναφέρεται ανωτέρω) από τον χρήστη στην εταιρεία να έχει λάβει χώρα εντός της ανωτέρω προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στην περίπτωση νόμιμης σύμφωνα με τα ανωτέρω υπαναχώρησης και αφού η εταιρεία εξετάσει το παραληφθέν προϊόν, οφείλει να επιστρέψει στο χρήστη εντός 14 ημερών από την ημέρα που ενημερώθηκε για την υπαναχώρηση την πληρωμή που έλαβε από το χρήστη και αφορά το προϊόν της υπαναχώρησης (εκτός από τυχόν πρόσθετα έξοδα παράδοσης στον αρχικό τόπο παράδοσης που προκύπτουν στην περίπτωση που έχει ο χρήστης τυχόν επιλέξει άλλη μέθοδο παράδοσης από την βασική και λιγότερο ακριβή μέθοδο που προσφέρει η εταιρεία). Η επιστροφή θα γίνει με την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε από το χρήστη για την αρχική συναλλαγή.
Επιστροφή χρημάτων για προϊόντα τα οποία έχουν μεταποιηθεί ειδικά για το συγκεκριμένο χρήστη δεν δύναται να λάβει χώρα. Η εταιρεία δύναται να παρακρατά την επιστροφή των χρημάτων είτε μέχρι να λάβει όλα τα προϊόντα πίσω είτε λάβει αποδεικτικά στοιχεία επιστροφής αυτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χρήστης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν στην κατάσταση που το παρέλαβε άλλως ευθύνεται για οποιαδήποτε φθορά προκληθεί σε αυτό και συνεπάγεται απομείωση της αξίας του.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης επιθυμεί αντικατάσταση προϊόντος αυτό δύναται να λάβει χώρα μόνον στην περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμο τη δεδομένη χρονική στιγμή στην αποθήκη του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας, μη υπέχοντας η εταιρεία οποιαδήποτε ευθύνη για την μη διαθεσιμότητα ή για εκ παραδρομής λανθασμένη αναγραφή διαθεσιμότητας στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τον χρήστη και είτε να του επιστρέψει το ποσό σύμφωνα με τα ανωτέρω είτε να προτείνει την αντικατάσταση με τυχόν άλλο προϊόν. Για την αντικατάσταση προϊόντος ισχύουν όλα τα ανωτέρω που ισχύουν για την επιστροφή χρημάτων (αντικατάσταση εντός 14 ημερολογιακών ημερών, άριστη κατάσταση του υπό επιστροφή προϊόντος, εξέταση από την εταιρεία κλπ.) Αντικατάσταση για προϊόντα τα οποία έχουν μεταποιηθεί ειδικά για το συγκεκριμένο χρήστη δεν δύναται να λάβει χώρα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στην αδόκιμη περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης θεωρεί ότι το προϊόν το οποίο παρέλαβε είναι ελαττωματικό, οφείλει να επικοινωνήσει είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα επικοινωνίας και να επιστρέψει το προϊόν. Αφού η εταιρεία παραλάβει το προϊόν οφείλει να το εξετάσει εξονυχιστικά και να ενημερώσει όσο το δυνατό συντομότερα τον χρήστη, αναφορικά με την κατάσταση του προϊόντος και τα δικαιώματα του είτε αφορούν επιστροφή χρημάτων είτε αφορούν αντικατάσταση με άλλο προϊόν αναλόγως της διαθεσιμότητας.

Η επιστροφή χρημάτων ή η αντικατάσταση οφείλει να πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία η εταιρεία θα αποστείλει ενημερωτικό email στο χρήστη σχετικά με τη κρίση της για το ελαττωματικό προϊόν. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει με την ίδια μέθοδο που έγινε και η πληρωμή κατά την αγορά.